Vedtægter for Danske Fodboldfans (DFF)

§ 1

Om foreningen

Stk 1

Foreningens navn er Danske Fodboldfans (Danish Football Supporters). Foreningen er stiftet den 3. oktober 2003.

Stk. 2

Foreningen er en selvstændig forening, der ledelsesmæssigt, politisk og økonomisk er uafhængig af de professionelle fodboldklubber i Danmark.

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1

At fremme en positiv og ikke voldelig udvikling i danske fodbold fankultur.

Stk. 2

At virke som en paraplyorganisation for danske fodboldfans, fodbold fanklubber og -grupperinger.

Stk. 3

At organisere samtlige interesserede fodboldfans, fanklubber og -grupperinger fra Superligaen, 1. & 2. division, 3. division, landsholdene samt Elitedivisionen for damer.

Stk. 4

At yde indflydelse og give bistand hvor medlemmerne finder det nødvendigt.

Stk. 5

At repræsentere de danske fodboldfans synspunkter i det politiske liv, i principsager og Sikkerhedskoordinerende tværfaglige fora.

Stk. 6

Foreningen er en non-profit organisation

§ 3

Målsætning

Stk. 1

Foreningen skal virke for at udvikle og styrke fanklubbernes / grupperingernes fælles politik på områder, som relaterer til det sikkerhedsmæssige samarbejde omkring afviklingen af fodboldkampe.

Stk. 2

Det er målet generelt at stimulere, støtte, udvikle og samarbejde på tværs af

fanklubber og grupperingerne. Samt at tilbyde krisehåndtering internt i fanklubber/grupper.

Stk. 3

Gennem møder og fælles aktiviteter, skal foreningen være med til at tiltrække stadigt flere tilskuere til danske fodboldkampe. Foreningen ønsker at bidrage til at skabe god stemning på stadions, og i videst mulig udstrækning medvirke til, at det fortsat kan være trygt og sjovt at gå til fodbold i Danmark.

§ 4.1

Medlemskab

Stk. 1

Som medlemmer af foreningen kan optages fanklubber og grupperinger, som støtter hold i Dansk Boldspil Unions regi.

Stk. 2

Optagelse i foreningen godkendes af bestyrelsen i DFF, som har ret til at afvige fra §4.2 hvis bestyrelsen vurderer at ansøger i øvrigt lever op til DFFs værdier.

Stk. 3

Medlemskab af foreningen tilbydes fanklubber og grupperinger som opfylder foreningens ”Betingelser for medlemskab af foreningen” som beskrevet i § 4.2.

Stk. 4

Som støttemedlemmer kan enkeltpersoner optages i foreningen. Disse vil kunne deltage i DFF arrangementer på ligefod med øvrige medlemmer, med undtagelse af generalforsamlingen hvor §9 stk. 3 gælder.

§ 4.2

Betingelser for medlemskab af foreningen

Stk. 1

Ansøgning om medlemskab skal ske skriftligt og med oplysning om bestyrelsens / styregruppens sammensætning.

Stk. 2

Medlem af DFF forudsætter, at den ansøgende fanklub/fangruppering have haft minimum 25 betalende medlemmer det seneste år.
For at kunne opnå medlemskab skal man kunne fremvise skriftligt bevis på et samarbejde med moderklubben.

Stk. 3

Med sit medlemskab af DFF forpligter ansøgeren sig til at medvirke positivt i samarbejdet omkring udviklingen af, hvad der må betragtes som væsentlige fælles interesseområder. 

Herunder samarbejde omkring sikkerhed, forebyggelse af vold og racisme samt generelle fællesnævnere fra fanklub arbejdet og med at arbejde for en kontinuerlig udvikling af den danske fodbold fan kultur. 

Stk. 4

Ansøger skal tillige tiltræde og overholde foreningens etiske retningslinjer

§ 5

Medlemskontingent

Stk. 1

Samtlige medlemmer betaler et årligt kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes årligt af generalforsamlingen. Kontingentperioden følger kalenderåret. 

Stk. 2

Støttemedlemmers kontingent periode afviger fra §5 stk. 1 i det at Kontingent, betalingsmåde samt forfaldstidspunkt fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved manglende betaling tilsendes medlemmet restanceopkrævning i hver af de følgende to måneder. Fortsat manglende betaling medfører herefter, at støttemedlemskabet ophører

§ 6

Ekslusion

Stk. 1

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvis de eller deres medlemmer optræder racistisk eller voldeligt, eller på anden vis bringer dansk fodboldfankultur i miskredit.

Stk. 2

Medlemmer af foreningen kan til enhver tid ekskluderes af et flertal på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indstille medlemmer til eksklusion, ligesom suspendering kan anvendes i særlige tilfælde.

Stk. 3

Bestyrelsens afgørelse kan ankes på førstkommende generalforsamling.

§ 7

Struktur

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen ved stemmeflertal. Bestyrelsen skal sammensættes geografisk og med hensyn til interesser for superliga- og divisionsklubberne.

Stk 2.

Der må maksimalt sidde 2 repræsentanter for samme fodboldklub i bestyrelsen.
Bestyrelsen skal som minimum repræsentere 4 forskellige fodboldklubber. Der prioriteres altid en bred og repræsentativ sammensætning af bestyrelsen.

Stk. 3

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Danske Fodbold Fans er til enhver tid underlagt bestyrelsens beslutninger.

§ 8

Bestyrelsesarbejdet

Stk. 1

Bestyrelsesposterne er fordelt på følgende måde: 
Formand, næstformand og 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Således at er der ingen kandidater til en af de sidste pladser, eller et bestyrelsesmedlem udtræder i utide, så kan bestyrelsen arbejde videre uden en ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.1

Bestyrelsesposterne konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde, således at der findes næstformand blandt de resterende 6 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst to bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 3

Bestyrelsen forestår foreningens ledelse under ansvar overfor generalforsamlingen. 

Det er de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvar i enhver sammenhæng at repræsenter DFF på en saglig og ordentlig måde – herunder at følge bestyrelsens til enhver tid gældende interne retningslinjer for god opførsel.

Stk. 4

Foreningen tegnes af formanden, eller næstformanden

Stk. 5

Bestyrelsen kan meddele prokura (tildele fuldmagt). Ved økonomiske dispositioner på over 5.000 kr., der ligger udover almindelige forretningsmæssige dispositioner, kræves dog underskrift af flertallet af bestyrelsen herunder enten formand eller næstformand.

Stk. 6

Bestyrelsen træffer afgørelser i alle sager, som den ikke udskyder behandling på generalforsamlingen, eller hvor andet ikke følger af vedtægterne. Bestyrelsen kan endvidere indgå samarbejdsaftaler med eller en forsamling af medlemmer i foreningen.

Stk. 7

Er formanden ikke tilstede overtager næstformanden formandens pligter og rettigheder.

Stk. 8

Fratræder formanden eller næstformanden, er bestyrelsen bemyndiget konstituere en stedfortræder indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 9

Alle medlemmer af bestyrelsen skal minimum være fyldt 18 år.

Stk. 10

Et medlem kan maksimalt besidde to pladser i bestyrelsen, dog ikke både formand og næstformand.

Stk. 11

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den udslagsgivende stemme. Såfremt der sidder to bestyrelsesmedlemmer fra samme fodboldklub ved stemmeafgivelser, tælles dette kun som én stemme.

§ 9

Generalforsamlingen

Stk. 1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2

Generalforsamlingen afholdes i Danmark og den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i januar eller februar måned. Første gang i 2003. Indkaldelse til Generalforsamlingen skal tilgå medlemmerne elektronisk eller ved opslag på hjemmesiden og sociale medier, senest 30 dage før afholdelsen.

Stk. 3

Støttemedlemmer har ikke stemmeret, men har tale og forslagsret. 

Medlemmer med 25-999 medlemmer kan stille med én repræsentant med tale-, forslags- og stemmeret, og kan deltage med yderligere én person, som dog kun har taleret. 

Medlemmer med 1000-2999 medlemmer kan stille med to repræsentanter med tale-, forslags- og stemmeret. 

Medlemmer med mere end 3000 medlemmer kan stille med tre repræsentanter med tale-, forslags- og stemmeret. 

På generalforsamlingen vælges en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig indkaldt, samt leder generalforsamlingen, stemmeafgivningen og dennes resultater

Stk. 4

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. 

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal.

Stk. 5

Samtlige medlemmer der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagter

Stk. 6

Dagsordenen for den årlige ordinære generalforsamling skal som minimum 

indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens årsberetning   
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Fremtidsplaner
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget
 8. Valg
  1. bestyrelsen jvf 9 stk. 7
  2. intern revisor
  3. intern revisorsuppleant
 9. Eventuelt 

Regnskabet skal revideres af den for året valgte interne revisor.

Stk. 7

På hver ordinær generalforsamling er bestyrelsen på valg som følger.

Af bestyrelsens medlemmer vælges 4 pladser for to år ad gangen og op til to pladser for et år ad gangen. 

I lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem for to år. 

I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer alle for to år. 

Hvert år vælges op til to bestyrelsesmedlemmer for ét år. 

Hvert år: Internt revisor og intern revisorsuppleant.

Stk. 8

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

§ 10

Ekstraordinær Generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles på bestyrelsens foranledning, eller såfremt der indsendes en motiveret, skriftlig anmodning til bestyrelsen. Denne anmodning skal være underskrevet af mindst 25% af foreningens medlemmer.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter anmodningens modtagelse med samme frister, som er gældende for ordinær generalforsamling.

§ 11

Ansvar

Stk. 1

Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig for foreningens aktiver og passiver. 

Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 12

Ophævelse

Stk. 1

Ophævelse af foreninger kan kun finde sted på en generalforsamling og kræver 2/3 flertal af samtlige tilsluttede medlemmer og medlemsorganisationer.

Stk. 2

Såfremt der ikke bliver opnået enighed, bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 del af de fremmødte kan vedtage ophævelse

stk. 3

Ved ophævelse af foreningen, gøres foreningens aktiver op og fordeles til fremme af ungdomsarbejde i DBU.

Disse vedtægter er senest revideret og godkendt ved foreningens ordinære generalforsamling den 21. januar 2024.

 

en_GBEnglish (UK)